STADGAR FÖR ÄLVSBY SPORTFISKEKLUBB

P.1 Älvsby Sportfiskeklubb skall verka för tillkomsten av lämpliga sportfiskevatten inom Älvsbyns kommun, samt skall inom sitt verksamhetsområde befrämja sportfiske och fiskevård, genom sakliginformation och föredrag samt diskussioner söka väcka intresse bland medlemmar och andra för klubbens strävanden.

P.2 Älvsby Sportfiskeklubb är politisk neutral.

P.3 Inträde erhålles genom erläggande av årsavgift senast 2 mån efter anmälan. Medlemskap bibehålles genom betalning av årsavgift.

P.4 Medlem skall iaktta av klubben utfärdade bestämmelser och vad i övrigt gäller för verksamheten till följd av lagar och andra föreskrifter.

P.5 Medlem som uppsåtligen skadar klubben grovt eller åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutning får dock ej upptagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.

P.6 Kassören är ansvarig för klubbens bokföring och kontanta medel.

P.7 Styrelsemedlemmar och sektionsledamöter samt revisorer och suppleanter skall utses av årsmötet. Styrelsen skall bestå av ordförande och ett antal övriga ledamöter, antalet fastställs av årsmötet. Mandattiden är 2 år. Styrelsen utser arbetsutskott. Ordförande och halva antalet ledamöter utses ena året och återstoden året därpå. Ordförande och kassör bör ej avgå samtidigt. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande, ordförandens röst är utslagsgivande, utom vid val där lotten avgör. Styrelsen beslutar med enkel röstövervikt.

P.8 Ordförande och Kassör äger rätt att teckna klubben var för sig.

P.9 Styrelsen svarar för att ordentliga räkenskaper och medlemsförteckning föres. Styrelsen bereder och behandlar förekommande ärenden.

P.10 Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1-31/12. Revision skall ske årligen. Bokslut skall överlämnas i god tid före årsmötet till sittande revisorer.

P.11 Minst tre ordinarie möten skall hållas årligen. Årsmöte hålls i februari och skall vara utlyst 14 dar före så att alla medlemmar i god tid är informerade. Vårmöte hålls i Maj och November.

P.12 Klubbens ordförande leder förhandlingarna vid styrelsemöte och medlemsmöte. Vid årsmöte öppnar ordförande mötet, varefter mötesordförande och sekreterare utses.

P.13 Beslut om klubbens upplösning eller ändring av stadgarna skall för att gälla ha fattats av två av varandra följande medlemsmöten, till vilka samtliga medlemmar skall ha varit kallade.

P.14 Skulle klubbens upplösas skall, sedan alla skulder betalats behållningen tillfalla Älvsby kommuns ungdomsverksamhet. 

Dela den här sidan